Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì?

 

ISO 14001:2015 là một tiêu chuẩn quốc tế cung cấp khuôn khổ cho các hệ thống quản lý môi trường (EMS). Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với một tổ chức để thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục EMS. 14001:2015 được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1996 và đã được sửa đổi hai lần, với phiên bản hiện tại được xuất bản vào năm 2015. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin tổng quan về tiêu chuẩn và các yêu cầu của nó, được chia thành các phần khác nhau.

 

 

Phạm vi:

ISO 14001:2015 quy định các yêu cầu đối với EMS và cung cấp hướng dẫn sử dụng. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, bất kể quy mô, loại hình và tính chất hoạt động của tổ chức đó, muốn thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục EMS.

Tài liệu tham khảo quy chuẩn:

Phần này liệt kê các tài liệu được tham chiếu trong ISO 14001:2015 và cung cấp hướng dẫn về việc sử dụng chúng.

iso 14001:2015

Thuật ngữ và định nghĩa:

Phần này cung cấp định nghĩa về các thuật ngữ chính được sử dụng trong ISO 14001:2015.

Bối cảnh của tổ chức:

Phần này yêu cầu tổ chức xác định các vấn đề bên ngoài và bên trong ảnh hưởng đến khả năng đạt được các mục tiêu EMS của mình. Nó cũng yêu cầu tổ chức xác định các bên quan tâm và các yêu cầu của họ liên quan đến EMS.

Khả năng lãnh đạo:

Phần này yêu cầu ban lãnh đạo cao nhất thể hiện khả năng lãnh đạo và cam kết đối với EMS. Nó cũng yêu cầu tổ chức thiết lập, thực hiện và duy trì các quy trình để đảm bảo EMS đạt được các kết quả dự kiến.

Lập kế hoạch:

Phần này yêu cầu tổ chức thiết lập, thực hiện và duy trì các quy trình để xác định và đánh giá các khía cạnh và tác động môi trường, xác định và lập kế hoạch hành động để giải quyết các tác động môi trường đáng kể và thiết lập các mục tiêu và kế hoạch môi trường để đạt được chúng.

Hỗ trợ:

Phần này yêu cầu tổ chức cung cấp các nguồn lực, bao gồm nhân sự có năng lực, cơ sở hạ tầng và thông tin dạng văn bản, cần thiết cho EMS. Nó cũng yêu cầu tổ chức thiết lập, thực hiện và duy trì các quy trình để truyền đạt và kiểm soát thông tin liên quan đến EMS.

Hoạt động:

Phần này yêu cầu tổ chức thiết lập, thực hiện và duy trì các quy trình để kiểm soát các khía cạnh môi trường của mình, để chuẩn bị và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp cũng như thiết lập và duy trì các thủ tục để quản lý các nhà cung cấp và nhà thầu của mình.

Đánh giá hiệu suất:

Phần này yêu cầu tổ chức theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá hiệu suất của EMS. Nó cũng yêu cầu tổ chức thiết lập, thực hiện và duy trì các quy trình để tiến hành đánh giá nội bộ và xem xét EMS.

Sự cải tiến:

Phần này yêu cầu tổ chức thực hiện các hành động để liên tục cải thiện hiệu suất EMS. Nó cũng yêu cầu tổ chức thiết lập, thực hiện và duy trì các quá trình đối với sự không phù hợp và hành động khắc phục cũng như cải tiến liên tục.

Tóm lại, ISO 14001:2015 cung cấp khuôn khổ cho các tổ chức thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục EMS. Nó yêu cầu tổ chức thể hiện sự lãnh đạo và cam kết đối với EMS cũng như xác định và đánh giá các khía cạnh và tác động môi trường. Tiêu chuẩn cũng yêu cầu tổ chức thiết lập và duy trì các thủ tục để quản lý các nhà cung cấp và nhà thầu của mình, để theo dõi và đánh giá hiệu suất EMS và thực hiện các hành động để liên tục cải thiện hiệu suất EMS.